Poskytujeme služby v oblasti dopravnej infraštruktúry, predovšetkým v oblasti pozemných komunikácií. Projektovú dokumentáciu sme schopní spracovať vo všetkých stupňoch návrhu.

 • dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)
 • dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
 • dokumentácia na zadanie stavby (DZS)
 • realizačná dokumentácia stavby (RDS)
 • rekonštrukcia pozemných komunikácií
 • úprava križovatiek
 • upokojovanie dopravy (bezpečnostné prvky)
 • dopravné značenie – stále, dočasné
 • dopravné štúdie a pod.

Audit bezpečnosti pozemných komunikácií zahŕňajúci zhodnotenie projektovej dokumentácie z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Audit sa vykonáva podľa zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a zahŕňa predovšetkým tieto oblasti:

 • Posúdenie parametrov návrhových prvkov vrátane zemného telesa a odvodnenia
 • Posúdenie správnosti, logickej nadväznosti a konzistencie zvislého a vodorovného dopravného značenia vrátane posúdenia možnosti predbiehania
 • Preverenie rozhľadových pomerov
 • Zhodnotenie bezprostredného okolia komunikácie a pevných prekážok
 • Posúdenie osvetlenia
 • Posúdenie prvkov zelene
 • Zhodnotenie potrieb všetkých účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, motocyklistov, vodičov osobných a nákladných vozidiel a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)
 • Posúdenie parkovacích a odstavných plôch
 • Posúdenie aplikácií prvkov pasívnej bezpečnosti (napríklad stredné deliace pásy a zábrany proti zrážkam určené na predchádzanie rizík zraniteľných účastníkov cestnej premávky)
 • Posúdenie prípadnej miestnej a dočasnej úpravy na komunikácii