• Cestné smerové stĺpiky s retroreflexnými prvkami
  • Spomaľovacie pruhy, smerovacie dosky, vodiace dosky, šípky
  • Kruhové vankúše (najmä v obytných štvrtiach, v blízkosti škôl)
  • Dopravné zrkadlá v mnohých vyhotoveniach a veľkostiach
  • Vybavenie pre dočasné dopravné značeniePlastové značky Z4, nosné profily
  • Plastové značky Z4, nosné profily
  • Úchytky, podstavce, kužele
  • Semafory a iná svetelná signalizácia

Cestné smerové stĺpiky

Smerové stĺpiky sa umiestňujú najmä mimo obce po oboch stranách v nespevnenej časti krajnice. Stĺpiky sú vybavené retroreflexnými odrazkami. Ich význam spočíva v zlepšení orientácie vodiča v sťažených klimatických podmienkach a v noci. Slúžia teda ako vodiace bezpečnostné zariadenia uľahčujúce smerové vedenie vozidla.
Vodičovi vozidla pohybujúceho sa po komunikácii sa musí smerový stĺpik javiť ako plocha so šírkou 100 až 140 mm a výškou:

  • 1 050 mm x 50 mm pri osadení na smerových rozdelených komunikáciách a vetvách ich križovatiek (tzv. diaľničný stĺpik)
  • 800 mm x 50 mm pri osadení na ostatných komunikáciách (tzv. cestný stĺpik)
  • 330 mm x 50 mm pri osadení na zvodidlách (tzv. smerový nadstavec)

Na osadenie do plastovej pätky sú určené stĺpiky dĺžky 1 000 a 1 200 mm. Pri inštalovaní pätky do terénu krajnice je nevyhnutné dbať na správnu orientáciu pätky voči smeru jazdy. Plastová pätka môže byť v krajnici zakopaná alebo zabetónovaná. Do pätky sa následne vsunie stĺpik, ktorý možno zaistiť plastovou skrutkou.

Spomaľovacie prahy – retardéry a vankúše

Sú určené na montáž na komunikácie, kde je cieľom dopravné upokojenie (obmedzenie rýchlosti) v záujme zvýšenia bezpečnosti premávky.

Dopravné zrkadlá

Dopravné zrkadlo výrazne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, najmä v neprehľadných križovatkách, pri výjazdoch z miestnych komunikácií. Osadzuje sa v miestach, kde nie sú dostatočné rozhľadové parametre pre bezpečný výjazd vozidiel.